Office Euroconsult

Totul dintr-o singura sursa:

Consultanta, audit si instruire ISO
Securitate si sanatate in munca
Evaluarea riscurilor
Prevenirea si stingerea incendiilor
Accesarea fondurilor europene

Contact

Telefon: +40 732 163 572
Mobil: +40 722 384 115
Fax: +40 (0)21 315 1027
Email: office@euroconsult-office.ro

Mesajul dumneavoastra

Elaborarea dosarului initial

Dosarul initial este intocmit in conformitate cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (protectia muncii) si cu normele metodologice de aplicare HG Nr.1425/2006, modificata si completata cu HG 955/2010 si consta, dupa caz, din urmatoarele documente:

 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitaţii;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 • întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • identificarea pericolelor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ;
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
 • propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; 
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific (acolo unde este cazul)
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 • evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor; 
 • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
 • evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
 • prezentarea conducătorului de unitate a pachetului legislativ cu referire la reglementările în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice activităţilor şi  riscurilor din unitate ;
 • evidenta echipamentelor de munca, zonarea corespunzatoare;
 • intocmirea fiselor individuale de instructaj pentru sanatatea, securitatea si protectia muncii;
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
 • intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.